گروه شرکتهای تولیدی نوین بهار

تولید انواع کود

کود اختصاصی مرکبات

این کود حاوی ازت ، فسفر ، پتاس ، گوگرد، مواد آلی و ...... که عمده نیازهای غذایی مرکبات را تامین می نماید. کود مخصوص مرکبات نوین بهار با درا بودن گوگرد و مواد آلی به همراه زئولیت موجب اصلاح بافت خاک ، رفع شوری خاک ، کاهش مصرف آب و عملکرد در تولید بهتر محصول میگردد.

کودهای ویژه نوین بهار 

کود مخصوص مرکبات( NPKs(om

این کود حاوی ازت ، فسفر ، پتاس ، گوگرد، مواد آلی و ...... که عمده نیازهای غذایی مرکبات را تامین می نماید. کود مخصوص مرکبات نوین بهار با درا بودن گوگرد و مواد آلی به همراه زئولیت موجب اصلاح بافت خاک ، رفع شوری خاک ، کاهش مصرف آب و عملکرد در تولید بهتر محصول میگردد. ترکیب ویژه این کود به صورتی است که مواد آلی به خاک اضافه می نماید، میزان آبشویی و تصعید ازت و همچنین تثبیت فسفر و از دسترس خارج شدن پتاس را به حداقل می رساند و به علت وجود گوگرد شوری خاک را کاهش داده، مقاومت گیاه را در برابر بیماری های قارچی افزایش می دهد.

چگونگی مصرف :

کود ویژه مرکبات نوین بهار به صورت پودری و در کیسه های 25 کیلو گرمی در ابتدای فصل پائیز و به صورت چالکود و یا به صورت پابیل برای درختان بارده و غیر بارده قابل استفاده می باشد.

میزان مصرف :

میزان مصرف کود برای درختان جوان 25 کیلوگرم به ازای هر درخت و درختان بارده 50 تا 70 کیلوگرم توصیه می گردد.