گروه شرکتهای تولیدی نوین بهار

تولید انواع کود

کود مخصوص کلزا (NPKs(om

این کود حاوی ازت ، پتاس ، گوگرد ، مواد آلی و ..... که عمده نیازهای غذایی کلزا را تامین می نماید. کود مخصوص کلزا نوین بهار با دارا بودن گوگرد و مواد آلی به همراه زئولیت موجب اصلاح بافت خاک، رفع شوری خاک، کاهش مصرف آب و عملکرد بهتر درتولید محصول می گردد. ت

کودهای آلی ویژه نوین بهار 

کود مخصوص کلزا (NPKs(om

این کود حاوی ازت ، پتاس ، گوگرد ، مواد آلی و ..... که عمده نیازهای غذایی کلزا را تامین می نماید. کود مخصوص کلزا نوین بهار با دارا بودن گوگرد و مواد آلی به همراه زئولیت موجب اصلاح بافت خاک، رفع شوری خاک، کاهش مصرف آب و عملکرد بهتر درتولید محصول می گردد. ترکیب ویژه این کود به صورتی است که مواد آلی به خاک اضافه می نماید ،میزان آبشویی و تصعید ازت و همچنین تثبیت فسفر و از دسترس خارج شدن پتاس را به حداقل می رساند و به علت وجود گوگرد شوری خاک را کاهش داده ،مقاومت گیاه را در برابر بیماری های قارچی افزایش می دهد. 

چگونگی مصرف : 

کود ویژه کلزا نوین بهار قبل از کاشت و زمان آماده سازی زمین با استفاده از کود پاش و یا همراه ادوات کاشت در عمق سه سانتیمتری زیر بذر قرار داده شود.

میزان مصرف : 

حداقل میزان مصرف کود 500 کیلو گرم در هکتار و برای عملکرد بهتر 700 کیلو گرم توصیه می گردد.