گروه شرکتهای تولیدی نوین بهار

تولید انواع کود

کود مخصوص ذرت (N.P.K.s +(om

این کود حاوی ازت ، فسفر، پتاس، گوگرد، مواد آلی و .......... که عمده نیازهای غذایی ذرت را تامین می نماید .

کودهای آلی ویژه نوین بهار  

کود مخصوص ذرت        (N.P.K.s +(om

این کود حاوی ازت ، فسفر، پتاس، گوگرد، مواد آلی و .......... که عمده نیازهای غذایی ذرت را تامین می نماید . کود مخصوصذرت نوین بهار، با دارا بودن گوگرد و مواد آلی به همراه زئولیت موجب اصلاح بافت خاک، رفع شوری خاک، کاهش مصرف آب و عملکرد بهتر درتولید محصول می گردد. ترکیب ویژه این کود به صورتی است که مواد آلی به خاک اضافه می نماید ،میزان آبشویی و تصعید ازت و همچنین تثبیت فسفر و از دسترس خارج شدن پتاس را به حداقل می رساند و به علت وجود گوگرد شوری خاک را کاهش داده ،مقاومت گیاه را در برابر بیماری های قارچی افزایش می دهد. 

چگونگی مصرف :
کود ویژه ذرت نوین بهار قبل از کاشت ، زمان آماده سازی زمین با استفاده از کود پاش و یا همراه با بذر بوسیله ادوات کشاورزی در عمق سه سانتیمتری زیر بذر قرار داده شود .

میزان مصرف : 
حداقل میزان مصرف کود 500 کیلو گرم در هکتار و برای عملکرد بهتر 700 کیلوگرم توصیه می گردد.