گروه شرکتهای تولیدی نوین بهار

تولید انواع کود

کود کشاورزی زئوارگانیک با گوگرد 5%

این کودکشاورزی (کودشیمیایی ،آلی) ،متشکل از کمپوست ،زئولیت وگوگرد برای تمام محصولات و اراضی بعنوان کود عمومی، بخصوص برای اراضی مناطقی که PH خاک بالاتر است(خوزستان ، یزد، کرمان.........) قابل استفاده می باشد.همچنین برای اراضی دیم بسیار مناسب است.

کود کشاورزی زئوارگانیک با گوگرد 5 %
ین کودکشاورزی (کودشیمیایی ،آلی) ،متشکل از کمپوست ،زئولیت وگوگرد برای تمام محصولات و اراضی بعنوان کود عمومی، بخصوص برای اراضی مناطقی که PH خاک بالاتر است(خوزستان ، یزد، کرمان.........)    قابل استفاده می باشد.همچنین برای اراضی دیم بسیار مناسب است.

اثرات مصرف :

کاهش حساسیت گیاه و مقاوم شدن به بیماری ها
افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک بدلیل وجود زئولیت و مواد آلی
اصلاح بافت خاک و کمک به باروری خاک و افزایش تولید در واحد سطح
هوشمند بودن  کودشیمیایی،آلی
پویا شدن خاک