گروه شرکتهای تولیدی نوین بهار

تولید انواع کود

کود کشاورزی زئوارگانیک با اوره 5%

این کود حاوی اوره ، مواد آلی زئولیت و عناصر ریزمغذی مانند آهن ، روی ، منیزیم ..... می باشد .

کودهای آلی ویژه نوین بهار

کود کشاورزی زئوارگانیک با اوره 5 % 

مناسب ترین کود برای اراضی دیم

این کود حاوی اوره ، مواد آلی زئولیت و عناصر ریزمغذی مانند آهن ، روی ، منیزیم ..... می باشد .

ترکیب ویژه این کود به صورتی است که با افزودن مواد آلی و زئولیت به خاک ، بافت خاک را بهبود می بخشد و ازت را بتدریج در اختیار گیاه قرار داده و از شسته شدن و تصعید آن جلوگیری می نماید و مواد آلی موجوددر این کود نقش بسزایی در افزایش تولید و حاصلخیزی خاک و کاهش مصرف آب دارد.

زئولیت موجود در این کود به عنوان یک کود هوشمند قادر است تشخیص دهد که یک گیاه در چه زمانی به چه مواد مغذی نیاز دارد و در زمان مقتضی آن ماده را برای اشتفاده گیاه آزاد کند.

وجود ماده آلی و زئولیت این کود را بعنوان کود پایه بسیار مناسب در اراضی دیم گندم و جو قرار داده که عملکرد بسیار خوبی در اراضی دیم استانهای جنوبی و مرکزی کشور داشته است.

چگونگی مصرف : 

به کشاورزان عزیز توصیه می گردد قبل از هر گونه مصرف هر گونه کود نسبت به تجزیه خاک مزرعه خود اقدام نمایند و کود را براساس نتایج تجزیه خاک و با نظر کارشناسان محترم منطقه مصرف نمایند.

میزان مصرف :

200 تا 250 کیلوگرم برای غلات و دیگر محصولات ، قبل از کاشت و بصورت مخلوط با خاک پیشنهاد میگردد.