گروه شرکتهای تولیدی نوین بهار

تولید انواع کود

کود کشاورزی آلی غنی شده زئوارگانیک گرانوله ( Zeo + (o.m

این کودکشاورزی کاملا ارگانیک ، متشکل از کمپوست و زئولیت بوده که دارای تمامی عناصر ماکرو و میکرو و حداقل 15% کربن می باشد.

این کودکشاورزی کاملا ارگانیک ، متشکل از کمپوست و زئولیت بوده که دارای تمامی عناصر ماکرو و میکرو و حداقل 15% کربن می باشد.

بعنوان اصلاح و سبک کننده بافت خاک ، بهترین نگهدارنده آب در اطراف ریشه گیاهان است . برای تمامی اراضی و محصولات زراعی و باغی قابل استفاده می باشد.

این کود کشاورزی را قبل از کاشت به خاک افزوده و بوسیله شخم کاملا با خاک مخلوط میگردد.

همچنین برای اراضی دیم بسیار مناسب است.