گروه شرکتهای تولیدی نوین بهار

تولید انواع کود

کود شیمایی گوگرد پودری میکرونیزه

گوگرد به عنوان چهارمین عنصر غذایی در گیاهان مطرح بوده و ارزش غذایی آن برابر با مصرف فسفر می باشد این عنصر تحت عنوان یک عنصر غذایی هوشمند و یک سم بی خطر قادر است اثرات سه عنصر اصلی N P K در افزایش عملکرد گیاهان کنترل می کند.

  گوگرد به عنوان چهارمین عنصر غذایی در گیاهان مطرح بوده و ارزش غذایی آن برابر با مصرف فسفر می باشد این عنصر تحت عنوان یک
عنصر غذایی هوشمند و یک سم بی خطر قادر است اثرات سه عنصر اصلی N P K  در افزایش عملکرد گیاهان کنترل می کند. این عنصر ارزشمند در پیشگیری و کنترل بیماری های قارچی درختان میوه ، غلات ..... نظیر سفیدک انگور، زنگ گندم ...... بسیار موثر بوده و بعنوان نوعی سم بیولوژیک قابل استفاده می باشد.