گروه شرکتهای تولیدی نوین بهار

تولید انواع کود

کود کشاورزی فسفات گوگردی ازته گرانوله

این کود شیمیایی ، آلی برای اراضی که کمبود پتاس نداشته و خاکهای قلیایی و شور دارند بسیار مناسب بوده و شامل ریز مغذی ها بنابه سفارش می باشد.

(NPs + (o.m)  کود شیمیایی ، آلی عمومی

 

کود کشاورزی فسفات گوگردی ازته گرانوله

این کود شیمیایی ، آلی برای اراضی که کمبود پتاس نداشته و خاکهای قلیایی و شور دارند بسیار مناسب بوده و شامل ریز مغذی ها بنابه سفارش می باشد.

 اثرات مصرف :

     افزایش رشد رویشی و زایشی گیاه از طریق افزایش غلظت گوگرد
     بهبود کمی و کیفی محصولات
     غنی سازی محصولات کشاورزی
     افزایش استحکام گیاه و طول عمر انبارداری محصولات
     کاهش تدریجی PH در خاکهای شور و قلیایی و اثر مقابله کنندگی با میکروبهای خاک از طریق ضدعفونی نمودن خاک