گروه شرکتهای تولیدی نوین بهار

تولید انواع کود

موثرترین کود سرک ، زئوارگانیک با اوره 30 درصد Zeo.n 30%

کودهای آلی ویژه نوین بهار کود ازت کند رها ( زئو ارگانیک با اوره 30%) جایگزین مناسب اوره شیمیایی علیرغم اینکه ازت ، 60 درصد از عناصر مصرفی کشاورزی دنیا را قالب کودهای شیمیایی به خود اختصاص داده است

کودهای آلی ویژه نوین بهار کود ازت کند رها ( زئو ارگانیک با اوره 30%) جایگزین مناسب اوره شیمیایی علیرغم اینکه ازت ، 60 درصد از عناصر مصرفی کشاورزی دنیا را قالب کودهای شیمیایی به خود اختصاص داده است اما بیشترین سهم آن از سه طریق تصعید ، نیترات زدایی و آبشویی از سطح مزارع اتلاف می گردد. کودهای ازت کند رها ، یکی از راهکارهای مناسب جهت استفاده بهینه از کودهای ازته و کاهش هدر رفت ازت می باشد. کود ...