گروه شرکتهای تولیدی نوین بهار

تولید انواع کود

قویترین کود شیمیایی آلی سرک ، اوره کند رها با اوره 50 درصد Zeo.n50%

این کود سرک حاوی اوره و موادآلی و ...... که نیاز ازت گیاه را به آرامی تامین می نماید. ترکیب ویژه این کود به صورتی است که ازت را بندریج در اختیار گیاه قرار داده و از شسته شدن و تصعید ازت جلوگیری می نماید و با افزودن مواد آلی به خاک بافت خاک را بهبود می بخشد.

این کود سرک حاوی اوره و موادآلی و ...... که نیاز ازت گیاه را به آرامی تامین می نماید. ترکیب ویژه این کود به صورتی است که ازت را بندریج در اختیار گیاه قرار داده و از شسته شدن و تصعید ازت جلوگیری می نماید و با افزودن مواد آلی به خاک بافت خاک را بهبود می بخشد.

چگونگی مصرف : 

کود اوره کند رهای 50% بعنوان کود سرک و در چند مرحله بعد از کاشت به زمین افزوده و جایگزین مناسبی برای کود اوره شیمیایی است .این کود برای تمامی محصولات کشاورزی اعم از غلات ، بقولات ، صیفی جات و سبزی جات قابل مصرف می باشد.

میزان مصرف :

300 تا 350 کیلو گرم در سه مرحله برای غلات و 200 تا 250 کیلوگرم برای دیگر محصولات ، یک هفته قبل از نیاز گیاه به کود سرک.