گروه شرکتهای تولیدی نوین بهار

تولید انواع کود

کود شیمیایی فسفات گوگردی PS

این کود شیمیایی ترکیبی از دو عنصر غذایی مهم مورد نیاز گیاه(فسفر و گوگرد) می باشد. وجود گوگرد در کنار فسفر در این کود شیمیایی ، جذب فسفر را تسهیل بخشیده و همچنین موجب پایین آمدن PH در خاکهای شور و قلیایی می گردد.

این کود شیمیایی ترکیبی از دو عنصر غذایی مهم مورد نیاز گیاه(فسفر و گوگرد) می باشد. وجود گوگرد در کنار فسفر در این کود شیمیایی ، جذب فسفر را تسهیل بخشیده و همچنین موجب پایین آمدن PH در خاکهای شور و قلیایی می گردد.

اثرات مصرف :
بهبود کیفیت و افزایش تولید محصولات زراعی و باغی در واحد سطح

افزایش استحکام گیاه و در نتیجه کاهش مصرف سموم شیمیایی

افزایش فعالیتهای زیستی درخاک و تجدید حیات خاک از طریق جذب بهتر فسفر کود شیمیایی و ریز مغذی ها

افزایش طول عمر انبارداری

اصلاح موضعی PH خصوصا در خاکهای شور و قلیا بدلیل وجود گوگرد

اثر مقابله کنندگی با میکروبهای خاک از طریق ضدعفونی نمودن خاک