گروه شرکتهای تولیدی نوین بهار

تولید انواع کود

کود شیمیایی سوپرفسفات ساده SSP

این کود شیمیایی حاوی حداقل 16% فسفر محلول و 5% ریز مغذی و حدود 13% گوگرد می باشد.فسفر : فسفر باعث جلوگیری از ریزش برگهای پیر در اواخر تابستان و افزایش میزان گلدهی در بهار می گردد. همچنین باعث افزایش کیفیت میوه و افزایش ریشه زایی در گیاه میگردد.

این کود شیمیایی حاوی حداقل 16% فسفر محلول و 5% ریز مغذی و حدود 13% گوگرد می باشد.فسفر : فسفر باعث جلوگیری از ریزش برگهای پیر در اواخر تابستان و افزایش میزان گلدهی در بهار می گردد. همچنین باعث افزایش کیفیت میوه و افزایش ریشه زایی در گیاه میگردد. مزیت این کود نسبت به سایر کودهای فسفاته در این است که حاوی مقادیری از عناصر ریزمغذی است و به دلیل همراهی گوگرد به شکل یولفات ، موجب تنظیم PH و اسیدی شدن محیط اطراف ریشه و اصلاح بافت خاک گردیده و باعث می شود فسفر تثبیت شده در خاک قابل جذب شده و سبب افزایش بازدهی محصول می گردد.

کاربرد این کود در خاک ، شبیه فسفات آمونیم و سوپر فسفات تریپل ، به صورت قبل از کاشت و در زمان نهییه بستر بذر می باشد.

    چگونگی مصرف :

به کشاورزان عزیز توصیه می گردد قبل از مصرف هرگونه کودی نسبت به آزمایش خاک مزرعه خود اقدام نمایندو کود را براساس نتایج تجزیه خاک ، نوع گیاه و با نظر کارشناس محترم منطقه مصرف نمایند. توصیه میشود این کود توسط عمیق کار به فاصله حدود 5-10 سانتیمتر در زیر خاک قرار گیرد. این امر علاوه بر افزایش عملکرد ، صرفه جویی در مقدار مصرف کود را سبب میشود.