گروه شرکتهای تولیدی نوین بهار

تولید انواع کود

کود آلی غنی شده با فسفات ( P+(o.m

این کود حاوی ترکیبات فسفاته ، مواد آلی ، گوگرد ، عناصر ریز مغذی و زئولیت برای اصلاح بافت خاک به ویژه مناطقی که کود شیمیایی زیادی در خاک انباشته شده است می باشد. گوگرد ، موجود در کود سبب اسیدی شدن موضعی خاکهای شور و قلیایی گردیده و قابلیت جذب و تحریک پذیری فسفر را افزایش می دهد.

این کود حاوی ترکیبات فسفاته ، مواد آلی ، گوگرد ، عناصر ریز مغذی و زئولیت برای اصلاح بافت خاک به ویژه مناطقی که کود شیمیایی زیادی در خاک انباشته شده است می باشد.

گوگرد ، موجود در کود سبب اسیدی شدن موضعی خاکهای شور و قلیایی گردیده و قابلیت جذب و تحریک پذیری فسفر را افزایش می دهد.

کربن آلی ، جمعیت میکروارگانیزم های مفید در خاک را زیاد نموده و باعث بهبودی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک می شود.

زئولیت ، موجب کاهش مصرف آب و افزایش تولید و مرغوبیت محصولات کشاورزی میگردد.

فسفر ، باعث جلو گیری از ریزش برگهای پیر در اواخر تابستان و افزایش میزان گلدهی در بهار می گردد. همچنین باعث افزایش کیفیت میوه و افزایش ریشه زایی در گیاه می گردد.

کاربرد این کود در خاک ، شبیه فسفات آمونیم و سوپر فسفات تریپل ، به صورت قبل از کشت و در زمان تهییه بستر میباشد.

چگونگی مصرف :

به کشاورزان عزیز توصیه می گردد قبل از مصرف هر گونه کودی نسبت به آزمایش خاک مزرعه خود اقدام نمایند و کود را براساس نتایج تجزیه خاک ، نوع گیاه و با نظر کارشناسان محترم منطقه مصرف نمایند. توصیه می شود این کود توسط عمیق کار به فاصله حدود 10- 5 سانتیمتر در زیر خاک قرار گیرد. این امر علاوه بر افزایش عملکرد ، صرفه جویی در مقدار مصرف کود را سبب می شود .