گروه شرکتهای تولیدی نوین بهار

تولید انواع کود

استفاده تلفیقی از مواد آلی و عناصر شیمیایی

استفاده از مواد آلی به عنوان تنها منبع عناصر غذايی گياه در مقياسهای بزرگ مشکلات زيادی به همراه دارد

کشاورزی علم درجه چندم ?!

چند دهه پیش در بخش کشاورزی در کشور افرادی حضور داشتند که هر یک در کشاورزی جهان، در زمینه خاصی مرجع ب

کود کامل عمومی NPKS

کود کامل عمومی NPKS در نوین بهار

کود چیست؟

به هر نوع ماده معدنی ، آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی باشد و سبب بالا بردن حاصلخیزی خاک و یا تیمار گیاهی که سبب افزایش عملکرد کیفی و کمی محصول شود ، کود اطلاق شده و در تعریفی دیگر ، کود هرگونه مواد طبیعی و یا غیر طبیعی است که عموماً به خاطر مواد مفیدی که درآن وجود دارد ، در کشاورزی برای تقویت خاک مزارع از آنها استفاده میشود .


به هر نوع ماده معدنی ، آلی یا بیولوژیک که دارای عناصر غذایی باشد و سبب بالا بردن حاصلخیزی خاک و یا تیمار گیاهی که سبب افزایش عملکرد کیفی و کمی محصول شود ، کود اطلاق شده و در تعریفی دیگر ، کود هرگونه مواد طبیعی و یا غیر طبیعی است که عموماً به خاطر مواد مفیدی که درآن وجود دارد ، در کشاورزی برای تقویت خاک مزارع از آنها استفاده میشود .
کودهای تولید شده در گروه شرکتهای تولیدی نوین بهار از مواد آلی تشکیل شده است که مواد آلی منبع تامین 90-95% نیتروژن مورد نیاز گیاه در خاک های کود نخورده است و منبع مهم تامین فسفر و گوگرد قابل استفاده گیاه می باشد . مواد آلی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم با افزایش فعالیت میکروبی باعث تولید مقدار زیادی مواد تشکیل دهنده خاکدانه ها از جمله پلی ساکارید ها می شود.
مواد آلی به عنوان یک کلات عمل می کند و قابلیت استفاده و تحرک عناصر کم مصرف را افزایش می دهد .مواد آلی عموماً مقدار آب موجود در خاک را در حالت ظرفیت مزرعه و مقدار آب قابل اشتفاده در خاک های شنی را افزایش داده و تهویه خاک های رسی را با افزایش خاک دانه سازی و ایجاد خلل و فرج بزرگتر ، زیادتر میکند . مواد آلی کربن مورد نیاز بسیاری از میکروارگانیسمهای مفید خاک ، از جمله بعضی از باکتریها تثبیت کننده را فراهم میکند.مواد آلی به عنوان پوشش دهنده به سطح خاک اضافه میشود فرسایش خاک را کاهش میدهد . مواد آلی با جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب مانع از دست رفتن رطوبت خاک می شود و در زمستان و تابستان دمای خاک را متعادل نگه می دارد .هوموس ناشی از ماده آلی مقاومت خاک را در برابر تغییرات سریع اسیدیته ، قلیایت و شوری و صدمه آفت کش ها و فلزات سمی سنگین افزایش می دهد .