English

کود کشاورزی زئوارگانیک با گوگرد 5%

کود کشاورزی زئوارگانیک با گوگرد 5 %
ین کودکشاورزی (کودشیمیایی ،آلی) ،متشکل از کمپوست ،زئولیت وگوگرد برای تمام محصولات و اراضی بعنوان کود عمومی، بخصوص برای اراضی مناطقی که PH خاک بالاتر است(خوزستان ، یزد، کرمان.........)    قابل استفاده می باشد.همچنین برای اراضی دیم بسیار مناسب است.

اثرات مصرف :

  • کاهش حساسیت گیاه و مقاوم شدن به بیماری ها
  • افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک بدلیل وجود زئولیت و مواد آلی
  • اصلاح بافت خاک و کمک به باروری خاک و افزایش تولید در واحد سطح
  • هوشمند بودن  کودشیمیایی،آلی
  • پویا شدن خاک

قیمت کود

RSS دریافت آر اس اس فید