English

کود شیمایی آلی گوگرد طلایی گرانوله S+o.m

 کود شیمیایی ،آلی گوگرد طلایی گرانوله Om+Zeo+S

 

این کود شیمیایی ، آلی به دلیل دارا بودن گوگرد،عنصر چهارم غذایی و همچنین خاصیت ضدعفونی کنندگی خاک، باعث افزایش مقاومت گیاهان در مقابل بیماری ها و آفات می باشد.PH خاک را کاهش داده و با دارا بودن مواد آلی باعث اصلاح و بهبود ساختار خاک، افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و ایجاد شادابی و  سرسبزی در برگ درختان مسن می گردد.

قیمت کود

RSS دریافت آر اس اس فید