English

انواع کود

 

محصولات تولید شده توسط گروه شرکتهای تولیدی نوین بهار در چهار گروه اصلی زیر قرار میگیرد :